Wonnies Skoolinligting

Uit die Hoof se Pen

Laerskool Wonderboom is ‘n spogskool in die noorde van Pretoria, waar daar al ‘n trotse 60 jaar lank gewoeker en gewerk word. Die skool se leuse, “Staan Vas”, is die goue weefdraad deur al die bestaansjare in hul waardes, geloof en passievolle onderrig. Vandag is die strewe steeds om te bou en te verbeter en sodoende net die beste vir die skoolgemeenskap te verseker en om die voorkeur Afrikaanse Laerskool te wees.

Net soos die boom op die skoolwapen wonderkrag en standvastigheid simboliseer, vorm die vaslegging van goeie leerkennis en deelname aan sport- en kultuuraktiwiteite die grondslag by Laerskool Wonderboom.
Elke leerder word as uniek beskou en so gelei dat hulle hul potensiaal ten volle kan ontwikkel en verwesenlik. Om suksesvol te wees, streef die Wonnies om op sterkpunte te fokus en nie op swakhede nie. Leerders word geleer om eie denke te bou in omgewings wat geleenthede daarvoor skep.

Vormende waardes en vernuwing is die rigsnoer van onderrig in die klaskamer. Tegnologie dra by tot kreatiewe, interessante en lewendige klasaanbiedings en elke klaskamer is toegerus met dataprojektors en internetverbindings. Ons aanlyn klaskamer, die Wonnie-Wolk, is ontwikkel as die fondament van ons droom om leerders in hul akademiese reis volkome te kan ondersteun in die gemak van hul eie huis.

Die verwesenliking van ons droom is nou ‘n werklikheid en ons wiskundeklasse in graad 4, 5 en graad 6 word verdeel, sodat daar gemiddeld slegs 16 leerders in ‘n klas is.
Verskeie kreatiewe vaardighede in die kunsklas skep geleenthede vir leerders om kreatiewe denke visueel te verbeeld. Leerders bou daarop voort in die hoërskool en dit is sigbaar in die uitsonderlike prestasies wat daar bereik word.
Met ‘n geesdriftige, toegewyde en goed opgeleide personeelkorps, word leerders begelei en die pad aangewys om hulle voor te berei op die lewe.

Die reël van die skoollied vat alles so mooi saam: “O wonder van ‘n duisend jaar, hoe vas het jy gestaan”.

Op die Wonniewerf word Wonnies wenners!

Visie

‘n Doelgerigte Afrikaanse skool gewortel in etiese waardes, waar kwaliteit onderrig en gelyke geleenthede gebied word om gelukkige kinders en ondersteunende ouers te verseker.

Missie

 • Leerders as aktiewe deelnemers binne ‘n stimulerende leeromgewing met onderrig deur toegewyde, passievolle onderwysers.
 • Etiese waardes word as standaard vir gedrag gehandhaaf.
 • Uitstaande, gehalte-onderrig, geïntegreerd met die leefwêreld wat leerders se vaardighede ontwikkel, belangstelling prikkel en hul individuele potensiaal optimaal ontgin.
 • Sterk kommunikasiekanale met ouerhuise om lojaliteit, wedersydse vertroue en positiewe gesindhede te verseker.
 • Selfvertroue en entoesiasme van leerders word gebou deur erkenning en aansporing om hul unieke potensiaal te laat ontwikkel en groei.
 • Skep gelyke geleenthede vir deelname en individuele ontwikkeling vir suksesvolle en gebalanseerde leerderskap.

Slagspreuk: Word ‘n Wonnie, Wees ‘n Wenner

Wonnie Waardes

 • Deursettingsvermoë
 • Eerlikheid
 • Getrouheid
 • Hulpvaardigheid
 • Integriteit
 • Lojaliteit
 • Nederigheid
 • Respek
 • Stiptelikheid
 • Verantwoordelikheid

Wonnie Leefwyse

 • ‘n Wonnie is gehoorsaam!
 • ‘n Wonnie is hulpvaardig!
 • ‘n Wonnie is netjies!
 • ‘n Wonnie is stiptelik!
 • ‘n Wonnie is trots op homself en sy werk!
 • ‘n Wonnie is vriendelik!
 • ‘n Wonnie hou sy omgewing skoon!
 • ‘n Wonnie respekteer ander se eiendom en privaatheid!
 • ‘n Wonnie respekteer mede-Wonnies!
 • ‘n Wonnie se optrede spreek van fyn opvoeding!
 • ‘n Wonnie se taalgebruik is keurig!
 • ‘n Wonnie vertoon mooi en aangename karaktertrekke!
 • Die wese van die Wonnie leefwyse is gesetel in deurlopende betrokke en lojale optrede van elke Wonnie opvoeder en -leerder teen die agtergrond van die skool se Etos.

Die plaas “Wonderboom” is vernoem na die ou geskiedkundige Wonderboom wat op ‘n deel van die ou plaas staan. Die plaas was oorspronklik 5000 morg groot en die grense het gestrek vanaf Booysenstraat in Gezina, suid van die berg, tot by Wonderboomlughawe in die noorde, vanaf die Apiesrivier in die weste tot by die snelweg in die ooste. Die plaas het in die besit van Daniël Prinsloo gekom deur sy tweede huwelik met Klara Isabella Erasmus.

Na die dood van Klara Isabella, is die huidige Sinoville, Wonderboom, Wonderboomplotte en die Wonderboomlughawe, deur haar dogters en seuns geërf. Die ander deel van die ou plaas is deur die twee dogters van Daniël Prinsloo geërf. Sy een dogter, Maria Elizabeth, is met Jan Booysen getroud. Na hul dood is haar deel van die grond geërf deur hulle twee dogters naamlik Christina Maria van Deventer en Anna Elizabeth van der Linde. Saam het hulle ook die deel met die Wonderboom geërf. In 1937 het die twee susters saam die Wonderboom aan die monumente-kommissie verkoop.

Anna Elizabeth het ook die ou woonhuis geërf wat in 1868 deur Daniël Prinsloo gebou is. Haar vader, Jan Booysen, het later ‘n stuk aangebou wat moes dien as ‘n skoolkamer. So het daar dan ‘n Staatsondersteunde skool noord van die Magaliesberg tot stand gekom. Die eerste onderwyser was mnr. Van Velden wat later deur mnr. Ingers opgevolg is. Mnr. Dirk Rümpf was die laaste onderwyser, want gedurende die Anglo-Boere oorlog het die skool tot niet gegaan.

Die voorstede wat op die plaas uitgelê is, wat Christina en Anna geërf het, is Wonderboom-Suid, Wonderboom en Annlin. Wonderboom-Suid is egter reeds al in Jan Booysen se leeftyd verkoop. Annlin is in 1951 en Wonderboom in 1972 as dorpsgebied geproklameer .

Anna Elizabeth Booysen is getroud met Chris van der Linde. Uit Anna van der Linde is die voorstadnaam Annlin gevorm. Die strate rondom ons skool dra vandag nog die familiename (met erkenning aan Bettie von Maltitz).

ONS SKOOL SE GESKIEDENIS IN WOORD EN BEELD

Na die Tweede Wêreldoorlog is woningsgeriewe by die Wonderboomlughawe vir 130 gesinne ingerig. Om grootliks voorsiening te maak vir hierdie kinders, is die eerste skool vir dié gebied die “Wonderboomstaatsdorpskool”, ‘n parallelmediumskool, op 15 Januarie 1946, met 45 ingeskrewe leerders geopen. Die eerste waarnemende hoof was mnr. H.G. Greeff en sy twee assistente, me. L.M. Slabbert en me. H.A. Mauser.

Die ouers het nie op hulle laat wag nie en die eerste skoolkomitee is op 21 Oktober 1946 saamgestel. Die volgende portefeuljes is dan ook vasgestel en gevul:

 • Voorsitter: Dr. Sapiro
 • Sekretaresse: Me. dr. Rowland
 • Lede: Mnr. James, Me. Beesler en Me. Button

Voorwaar ‘n merkwaardige komitee vir ‘n merkwaardige begin van ‘n klein skooltjie.

Onvergeetlik is hierdie beginjare, jare van twyfel oor die bestaansreg van die skool, jare van waarnemende hoofde en onderwysers en aanstellings wat van jaar tot jaar verleng is. Die tydelike aard van die wonings by die lughawe en die algehele gebrek aan ontwikkeling van hierdie landelike gebied, het tot hierdie twyfel bygedra.

Januarie 1953 – Julie 1956

In Januarie 1953 is mnr. A.J. Welgemoed tydelik as die skoolhoof aangestel. Met verloop van tyd sou dit dan ook blyk dat hy die laaste waarnemende hoof van die skool was vanaf 1946.

Die skoolkomitee kry opdrag in Maart 1954 om die grense van die skool se voedingsgebied te bepaal. Gedurende 1955 is ‘n onvermoeide stryd gevoer teen oorwegings van die Skoolraad om die skool geheel en al te sluit. In Desember 1955 besluit die Skoolraad finaal dat die skool nie gesluit sal word nie, maar dat grense nie in daardie stadium vasgestel kon word nie. Aan die begin van 1956 , word die Engelsmediumgedeelte van die skool, by gebrek aan voldoende Engelssprekende kinders gesluit en word die skool vir alle praktiese oorwegings nou Afrikaansmedium.

‘n Ligstraal in hierdie tyd, is die toevoeging van mev. C.P. Storm se dienste as onderwyseres op 7 Mei 1953. Met haar puik diens aan die skool het sy help bou aan die jeug van ons volk.

31 Julie 1956 – 4 Oktober 1963

Op 31 Julie 1956 word mnr. S.M. Booysen aangestel as die eerste permanente hoof van die skool. Die grond waarop ons skoolterrein ontwikkel is, is goedgunstiglik geskenk deur mev. Anna van der Linde. ‘n Aksiekomitee is dadelik gestig en onder voorsitterskap van mnr. P.J. Van der Berg Marais, tesame met mnr. G.F. Storm, is daar beywer vir die ontwikkeling van ‘n nuwe skool. Die geledere is verstewig met die aanstelling van mnr. G.P. Vos in Januarie 1963. Op 4 Oktober 1963 is die “Wonderboomdorpskool” soos toe bekend, finaal gesluit en is na die nuwe skool verhuis.

15 Oktober 1963 – 18 April 1969

Op 15 Oktober 1963 word die vreugde gesmaak van ‘n jarelange strewe om die pragtige nuwe skool te betrek naamlik die Annlinse Laerskool met 263 kinders en mnr. S.M. Booysen as die eerste hoof. Die eerste personeel van die skool was:

 • Mnr. S.M. Booysen
 • Mnr. G.P. Vos
 • Mnr. J.D. de Villiers
 • Mnr. P.F. de Villiers
 • Me. C.P. Storm
 • Me. P. Potgieter
 • Me. H.A.E. Niewoudt
 • Me. C. Vlok

Die eerste Skoolkomitee (in Augustus 1964 saamgestel) het soos volg daar uitgesien:

 • Ds. J.F. Potgieter (Voorsitter)
 • Mnr. G.F. Storm (Sekretaris)
 • Mnr. C.J.H. van der Walt
 • Mnr. J.H. Slabbert
 • Mnr. J.C. van Zyl
 • Mnr. D.W. Steyn
 • Dr. H.G. van der Hoven

So het die skool gegroei en gebloei, van krag tot krag gegaan en vele akademiese, sport- en kulturele prestasies behaal.

1964 sal altyd onthou word as die beginjaar van hoogtepunte met die vestiging van die nuwe skool:

 • Reeds in April 1964 is goedkeuring verleen vir die aanbou van nuwe klaskamers
 • Op 25 April 1964 word die hoeksteen van die skool deur prof. J.J. Mulder gelê
 • Die naam van die skool word op 2 Oktober 1964 verander na Laerskool Wonderboom

Die jaar word afgesluit met die besluit dat die skoolwapen die Wonderboom as embleem sal dra met die gepaste leuse “STAAN VAS”.

Oom P.W. Botha, ondervoorsitter van die skoolkomitee en sy talentvolle gade, het vroeg in 1965 die ontwerp van die skoolwapen voltooi en in dieselfde jaar ontvang ons die pragtige skoollied uit sy pen. Die musiek vir die skoollied is deur prof. Anton Kratz geskrywe.

‘n Ongekende ontwikkeling van die gebied het hierna gevolg sodat die skool reeds aan die einde van 1967 met 763 leerders en einde 1969 met 1044 leerders kon spog. Na jare van voorspoed en sukses is mnr. S.M. Booysen op Vrydag 18 April 1969 oorlede. Mnr. G.P. Vos, die skool se eerste adjunkhoof, het as hoof waargeneem.

Januarie 1970 – 1977

Vir die eerste keer is die hoofpos geadverteer en met die aanvang van die nuwe skooljaar in Januarie 1970, word die nuwe en tweede hoof, mnr. J.D. Venter verwelkom. Mnr. J.D. Venter sou die skool deur moeilike jare moes lei, onder andere deur twee afstigtings na ander skole met ‘n gevolg in daling van leerdergetalle en verplasing van personeel. In 1977 is mnr. Venter bevorder en begin 1978 het mnr. Daan Harmse die hoofpos aanvaar.

Januarie 1978 – Junie 1989

Hierdie tydperk was gekenmerk as die begin van ‘n vernuwingstydperk in die onderwys. Mnr. Harmse het hierdie vernuwings op hoogs professionele wyse en met groot bekwaamheid hanteer. Laerskool Wonderboom het begin ontluik as ‘n leier op kurrikulêre sowel as buite-kurrikulêre gebiede. Oom Daan het die vermoë besit om sy personeel te motiveer om die hoogste waarde vir opvoeding aan die kinders voor te hou. Hy word onthou as ‘n ware heer sonder gelyke. Mnr. Harmse het die tuig in Junie 1989 neergelê en mnr. G. Meyer het as hoof waargeneem tot April 1990.

(Inligting ontleen uit ‘n artikel deur mnr. D.W. Steyn (Danie), voormalige Minister van Ekonomiese Sake en Tegnologie).

April 1990 – Desember 2007

Met die aanvang van die tweede kwartaal van 1990 het mnr. Thys de Beer, met groot kundigheid, die leisels oorgeneem. Hierdie tydperk word gekenmerk deur snelle ontwikkeling in en om die skool met radikale veranderinge binne en buite die onderwys. ‘n Naskoolsentrum is opgerig, ‘n rekenaarsentrum is ontwikkel, nuwe klaskamers is aangebou en bestaande fasiliteite is verbeter en uitgebou.

Januarie 2008 – Junie 2008

Mnr. Roelf Faurie neem in die tydperk waar as hoof.

Julie 2008 – Februarie 2014

Mnr. Thinus Venter word aangestel as hoof. ‘n Ware leier! Elkeen wat sy pad gekruis het, het net die hoogste agting en respek vir hom gehad. Hy het die belangrikste kenmerke van ‘n goeie leier gehad. Hy het gelei, geïnspireer en vertrou. Hy was nooit bedreigd of het minderwaardig gevoel oor nuwe voorstelle nie. Hy het mens ongelooflike ruimte gegee om te ontwikkel, maar die belangrikste is dat hy oor ‘n breë spektrum van kundigheid beskik het wat ‘n mens die nodige ondersteuning gegee het, om te groei en te leer. Hy het ‘n besonderse aanvoeling vir die estetiese gehad. Die geboue, saal en terrein is ‘n sprekende voorbeeld hiervan.

‘n Aanhaling uit Brand Pretorius se boek: “Die dinge wat jy vir jouself doen, is verby wanneer jy weg is, maar die dinge wat jy vir ander doen, bly as jou erflating.”

Maart 2014 – Junie 2014

Me. Lu Kruger neem in die tydperk waar as hoof.

1 Julie 2014 –

Me. Lu Kruger word aangestel as hoof . . .

Aan al die oud Hoofde: Ons eer u!

 

Ontmoet ons Personeel

Bestuur

Mev Lu Kruger 

Skoolhoof

Mnr Juan Annandale

Adjunkhoof

Mnr Ruan Theÿse

ADJUNKHOOF

Mnr Johan Fivaz

DEPARTEMENTSHOOF

Mnr Frikkie Prinsloo

DEPARTEMENTSHOOF

Mev. Ilse Faure

DEPARTEMENTSHOOF

Mev Benita Botha

Vakhoof

Mev Sarietha van Onselen 

Bestuurshoof

Mej Gerda Swartz

Sportorganiseerder

Graad R Personeel

Mev Zelda Potgieter

Graad R/43

Mev nialette enslin

Graad R/47

Mej Femke Pelser

Graad R/44

Mev elizna nel Hoof en

Graad R/49

Mej Annika Strydom

 Graad R/45

Mev jeanine wessels

Graad R/46

Mej Chanél du Plessis

Graad RR

Graad 1 Personeel

Mev Chantal Theunissen

Graad 1/1

Mev Ilse Basson

Departements-hoof 

Mev Burné Hoffmann

Graad 1/4

Mev Alicia van Zyl

Graad 1/5

Mev Heloïse de Nysschen

Graad 1/9 en graadvoog

Mev Stephanie Pretorius

Graad 1/2

Mev christine theunissen

Graad 1/3

Graad 2 Personeel

Mev louise pietersen

Graad 2/8 en departements-hoof

Mev Deirdré Potgieter

Graad 2/32 EN GRAADVOOG

Mev Cornette Botha

Graad 2/6

Mev René Maasdorp

Graad 2/7

mej biancke van wyk

Graad 2/31

Mev Willemien Riekert

Graad 2/48

Graad 3 Personeel

Mej Melandri Nel

Graad 3/25

Mev Adini van der Nest

Graad 3/26

Mev Marlize Roodt

Graad 3/27 en graadvoog

Mev Vicki Kriel

Graad 3/28

Mev Rethna Oosthuizen

Graad 3/29

Mev Carina Rademan

Graad 3/30

Graad 4 Personeel

Mev Anne Botha

Graad 4/12

Mev Sulandi Pretorius

Graad 4/53

Mev Marli Bredenhand

Graad 4/22 en graadvoog

Me Elmé Olwagen

Graad 4/40

Mev Jani Labuschagne

Graad 4/35

Mnr Werner Pieterse

Graad 4/39

Graad 5 Personeel

Mev Maryke botes

Graad 5/19 

Mnr Rudolf Delport

Graad 5/11 en graadvoog

Mej Sumari Swanepoel

Graad 5/13

Mev Marijke Barnard

Graad 5/23

Mnr Heno van graan

Graad 5/34

Graad 6 Personeel

Mev Riana Mentz

Graad 6/10

Mnr Tertius Boshoff

Graad 6/24

Mej Carlin Pietersen

Graad 6/14

Mnr Eben Steyn

Graad 6/36

Mev Marietjie Viviers

Graad 6/51 en Graadvoog

Graad 7 Personeel

Mev Nicola Smith

Graad 7/17

Mnr Julian Ferreira

Graad 7/20

Mev Nadia Odendaal

Graad 7/21

Mev Corné Crafford

Graad 7/33 en graadvoog

Mnr Stephan de Wet

Graad 7/52

Administratiewe Personeel

Mev Reinette Luyt

Finansies Krediteure

Mev Monique Coetzee

Administratief Debiteure

Mev Annette Carr

Administratief Finansies

Mev Hanecke Collins

Klerekas en Kliëntediens

Mev Antoinette van der Westhuizen

Ondersteuningsdienste

Mej Mickyla Groenewald

Maatskaplike Werker

Mev Christelle Erasmus

Administratief

Mev Annelize Worst

Administratief

Mev Anél Botha

Administratief

Mev Carléne Wabeke

bemarker

Algemene personeel

Mev Teresa Dartnall

BO

Mev Adéle Murphy

Vakhoof Afrikaans 

Mnr Jaco Oosthuyzen

Rekenaars

Mev Ansa Postma

Afr. & LTSM 

Mev Elsabé Swart

Wiskunde

SNOEPIE PERSONEEL – Won-apétit

Mev vickia mauries

Snoepie Bestuurder

terrein personeel

Vakant

Terreinbestuurder

Mnr Andrew Masondo

Terrein

Mev Grace Mokhini 

Terrein

Mev Thuli Mtsweni 

Terrein

Mnr Jappie Khoza 

Terrein

Mnr Phillip Malahlela

Terrein

Mnr Priest Molosi

Terrein

Mnr richard matlala 

Terrein

Naskool personeel

Mev Monica Swart

Naskoolbestuurder

Me Sonia Muller

Naskool

Me Adelle Rademeyer

Naskool

Me Marie Bester

Naskool

Me Susan van Zyl 

Naskool

Me Susan Schoombee 

Naskool

Onderwyser assistente

Mej Suné Allers

Mej Wilmari de Klerk

Mej LEANé STEENKAMP

Mnr Ickard Swanepoel

Mnr johan nel

Mnr Donovan du Toit

Mej Christelle Lewis

Mej melissa schmahl

Mej Jansie Lindeque

Mej Jeanmari Mohr

Beheerliggaam

Dr SJ Pretorius

Mnr Hein Botha

Mnr Dewald Nel

Mev Marisa Worth

Mnr Henk Janse van Vuuren

Mnr Johan Botha